19 Atık Kod Grubu

Atık Yönetim Tesislerinden, Tesis Dışı Atık Su Arıtma Tesislerinden ve İnsan Tüketimi ve Endüstriyel Kullanım için Su Hazırlama Tesislerinden Kaynaklanan Atıklar

19 01 Atık Yakma veya Piroliz’den Kaynaklanan Atıklar
19 01 02 Taban külünden ayrılan demir içerikli maddeler
19 01 05* Gaz arıtımından kaynaklanan filtre kekleri A
19 01 06* Gaz arıtımından kaynaklanan sulu sıvı atıklar ile diğer sulu sıvı atıkları A
19 01 07* Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar A
19 01 10* Baca gazı arıtımından kaynaklanan kullanılmış aktif karbon A
19 01 11* Tehlikeli maddeler içeren taban külü ve cüruf M
19 01 12 19 01 11 dışındaki taban külü ve cüruf
19 01 13* Tehlikeli maddeler içeren uçucu kül M
19 01 14 19 01 13 dışındaki uçucu kül
19 01 15* Tehlikeli maddeler içeren kazan tozu M
19 01 16 19 01 15 dışındaki kazan tozu
19 01 17* Tehlikeli maddeler içeren piroliz atıkları M
19 01 18 19 01 17 dışındaki piroliz atıkları
19 01 19 Akışkan yatak kumları
19 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
19 02 Atıkların Fiziki/Kimyasal Arıtımından Kaynaklanan Atıklar (Krom Giderme, Siyanür Giderme, Nötralizasyon Dahil)
19 02 03 Tehlikeli olmayan atıkların önceden karıştırılması ile oluşmuş atıklar
19 02 04* En az bir tehlikeli atık ile önceden karıştırılması ile oluşmuş atıklar A
19 02 05* Fiziksel ve kimyasal işlemlerden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurları M
19 02 06 19 02 05 dışındaki fiziksel ve kimyasal işlemlerden kaynaklanan çamurları
19 02 07* Ayrışmadan oluşan yağ ve konsantrasyonlar A
19 02 08* Tehlikeli maddeler içeren sıvı yanabilir atıklar M
19 02 09* Tehlikeli maddeler içeren katı yanabilir atıklar M
19 02 10 19 02 08 ve 19 02 09 dışında yanabilir atıklar
19 02 11* Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar M
19 02 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
19 03 Stabilize Edilmiş/Katılaştırılmış Atıklar4
19 03 04* Tehlikeli olarak işaretlenmiş kısmenstabilize olmuş atıklar A
19 03 05 19 03 04 dışındaki stabilize olmuş atıklar
19 03 06* Tehlikeli olarak sınıflandırılmış, katılaştırılmış atıklar A
19 03 07 19 03 06 dışındaki katılaştırılmış atıklar
19 04 Vitrifiye Edilmiş Atık ve Vitrifikasyon İşleminden Kaynaklanan Atıklar
19 04 01 Vitrifiye edilmiş atıklar
19 04 02* Uçucu kül ve diğer baca gazı arıtma atıkları A
19 04 03* Vitrifiye olmamış katılar A
19 04 04 Vitrifiye atık tavlanmasından çıkan sulu sıvı
19 05 Katı Atıkların Aerobik Arıtımından Kaynaklanan Atıklar
19 05 01 Belediye ve benzeri atıklarının kompostlanmamış fraksiyonları
19 05 02 Hayvansal ve bitkisel atıklarının kompostlanmamış fraksiyonları
19 05 03 Standart dışı kompost
19 05 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
19 06 Atığın Anaerobik Arıtımından Kaynaklanan Atıklar
19 06 03 Belediye atıklarının anaerobik arıtımından kaynaklanan sıvılar
19 06 04 Belediye atıklarının anaerobik arıtımından kaynaklanan posalar
19 06 05 Hayvansal ve bitkisel atıkların anaerobik arıtımından kaynaklanan sıvılar
19 06 06 Hayvansal ve bitkisel atıklarını anaerobik arıtımından kaynaklanan posalar
19 06 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
19 07 Düzenli Depolama Sahası Süzüntü Suları
19 07 02* Tehlikeli maddeler içeren düzenli depolama sahası sızıntı suları M
19 07 03 19 07 02 dışındaki düzenli depolama sahası sızıntı suları
19 08 Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Atık Su Arıtma Tesisi Atıkları
19 08 01 Elek üstü maddeler
19 08 02 Kum ayırma işleminden kaynaklanan atıkları
19 08 05 Kentsel atık suyun arıtılmasından kaynaklanan çamurlar
19 08 06* Doymuş ya da kullanılmış iyon değiştirici reçineler A
19 08 07* İyon değiştiricilerinin rejenerasyonundan kaynaklanan solüsyonlar ve çamurlar A
19 08 08* Ağır metaller içeren membran sistemi atıkları M
19 08 09 Yağ ve su ayrışmasından kaynaklanan sadece yenilebilir yağlar içeren yağ karışımları ve gres
19 08 10* 19 08 09 dışındaki yağ ve su ayrışmasından çıkan yağ karışımları ve gres A
19 08 11* Endüstriyel atık suyun biyolojik arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar M
19 08 12 19 08 11 dışındaki endüstriyel atık suyun biyolojik arıtılmasından kaynaklanan çamurlar
19 08 13* Endüstriyel atık suyun diğer yöntemlerle arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar M
19 08 14 19 08 13 dışındaki endüstriyel atık suyun diğer yöntemlerle arıtılmasından kaynaklanan çamurlar
19 08 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
19 09 İnsan Tüketimi ve Endüstriyel Kullanım İçin Gereken Suyun Hazırlanmasından Kaynaklanan Atıklar
19 09 01 İlk filtreleme ve süzme işlemlerinden kaynaklanan katı atıklar
19 09 02 Su berraklaştırılmasından kaynaklanan çamurlar
19 09 03 Karbonat gidermeden kaynaklanan çamurlar
19 09 04 Kullanılmış aktif karbon
19 09 05 Doymuş ya da kullanılmış iyon değtirme reçinesi
19 09 06 İyon değiştiricilerinin rejenerasyonundan kaynaklanan solüsyonlar ve çamurlar
19 09 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
19 10 Metal İçeren Atıkların Parçalanmasından Kaynaklanan Atıklar
19 10 01 Demir ve çelik atıkları
19 10 02 Demir olmayan atıklar
19 10 03* Tehlikeli maddeler içeren uçucu atık parçacıkları ve tozlar M
19 10 04 19 10 03 dışındaki uçucu atık parçacıkları ve tozlar
19 10 05* Tehlikeli maddeler içeren diğer kalıntılar ve tozlar M
19 10 06 19 10 05 dışındaki diğer kalıntılar ve tozlar
19 11 Yağın Yeniden Üretiminden Kaynaklanan Atıklar
19 11 01* Kullanılmış filtre killeri A
19 11 02* Asit katranları A
19 11 03* Sulu sıvı atıklar A
19 11 04* Yakıtların bazlarla temizlenmesinden kaynaklanan atıklar A
19 11 05* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar M
19 11 06 19 11 05 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
19 11 07* Baca gazı temizleme atıkları A
19 11 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
19 12 Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Atıkların Mekanik Arıtımından (Örneğin Ayrıştırılması, Ezilmesi, Sıkıştırılması, Topak Haline Getirilmesi) Kaynaklanan Atıklar
19 12 01 Kağıt ve karton
19 12 02 Demir metali
19 12 03 Demir dışı metal
19 12 04 Plastik ve lastik
19 12 05 Cam
19 12 06* Tehlikeli maddeler içeren ahşap M
19 12 07 19 12 06 dışındaki ahşap
19 12 08 Tekstil malzemeleri
19 12 09 Mineraller (örneğin kum, taşlar)
19 12 10 Yanabilir atıklar (atıktan türetilmiş yakıt)
19 12 11* Atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar (karışık malzemeler dahil) M
19 12 12 19 12 11 dışında atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan diğer atıklar (karışık malzemeler dahil)
19 13 Toprak ve Yeraltı Suyu Islahından Kaynaklanan Atıklar
19 13 01* Toprak ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklar M
19 13 02 19 13 01 dışında toprak ıslahından kaynaklanan atıklar
19 13 03* Toprak ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar M
19 13 04 19 13 03 dışındaki toprak ıslahından kaynaklanan çamurlar
19 13 05* Yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar M
19 13 06 19 13 05 dışındaki yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan çamurlar
19 13 07* Yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren sulu sıvı atıklar ve sulu konsantrasyonlar M
19 13 08 19 13 07 dışındaki yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan sulu sıvı atıklar ve sulu konsantrasyonlar